Informacje

Informacje

INFORMACJA


Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i poruszających się na wózku inwalidzkim.


Wszelkie informacje można uzyskać: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-osobowego/

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-19 21:22:44.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do następujących zadań:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
2) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
4) usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
5) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Lipsku przy ulicy Iłżeckiej 6 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest dostęp do inetrnetu, konto w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) oraz profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Uwaga!
Zasady i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-13 12:31:46.

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzroku-do-udzial-w-treningu-orientacji-przestrzennej-i-mobiln/

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 21:40:18 | Data modyfikacji: 2022-05-18 22:02:55.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku od 1 stycznia 2022 roku proponuje osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom składanie wniosków w wersji elektronicznej za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia, dzięki któremu można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do:

• turnusów rehabilitacyjnych,
• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• sprzętu rehabilitacyjnego,
• likwidacji barier architektonicznych,
• likwidacji barier technicznych,
• likwidacji barier w komunikowaniu się

Do złożenia wniosku potrzebny jest:

• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie Obsługi Wsparcia,
• profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby złożyć wnioski w wersji elektronicznej należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Składanie wniosków jest możliwe przez 24 godziny na dobę!

Uwaga!
Kryteria i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-28 00:06:58 | Data modyfikacji: 2022-05-18 22:02:55.

Dofinansowanie ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnością

Mieszkające na terenie Powiatu Lipskiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do następujących zadań:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

2) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

3) likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

4) usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

5) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ  SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW  PFRON DO:

1) Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:

 • Osoba posiadająca orzeczenie:

- zakwalifikowana przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 • Osoba spełniająca kryterium dochodowe:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

            - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

            - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

b) w przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 • Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

a) wniosek lekarza, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem o konieczności pobytu opiekuna,

b) opiekun:

- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

- ukończył 18 lat lub

- ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 • Po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu.
 • Osoba zainteresowana wybiera ośrodek i organizatora turnusu biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z rodzaju swojej niepełnosprawności. Może skorzystać z pomocy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  lub dokonać wyboru samodzielnie korzystając z elektronicznej centralnej bazy zawierającej - Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA, pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl.

2) Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 • Osoba posiadająca orzeczenie:

- zakwalifikowana przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 • Osoba spełniająca kryterium dochodowe:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

            - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

            - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 • Sprzęt rehabilitacyjny np. rowerek rehabilitacyjny, rotor rehabilitacyjny jest zlecany przez lekarza prowadzącego w przypadku konieczności rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu danego sprzętu. Sprzęt rehabilitacyjny ma służyć osobie niepełnosprawnej, a nie ułatwiać innym osobom sprawowania opieki nad nią. Nie ma określonego katalogu       sprzętów rehabilitacyjnych.

3)  Realizacji zadań likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

 • O dofinansowanie ze środków PFRON do ww. zadań mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

     a) na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielem nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują (np. likwidacja progów, zamontowanie uchwytów, ułożenie podłogi antypoślizgowej, przerobienie wanny na brodzik lub tzw. mokrą łazienkę, poszerzenie drzwi w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, budowa podjazdu),

     b) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych -  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (np. specjalistyczna sygnalizacja świetlna, budzik świetlny, podnośnik wannowy).

 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

4)   Usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

            Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą, potrzebujesz skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, możesz otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON  jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

5)  Organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 • Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

UWAGA !  

 • Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będą rozpatrywane w oparciu o kryteria i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, które określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego  (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).
 • Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba z niepełnosprawnością, w przypadku dziecka jego rodzic lub opiekun. Jeśli jednak osoba z niepełnosprawnością działa poprzez pełnomocnika lub ma ustanowionego opiekuna, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (postanowienie sądu lub pełnomocnictwo notarialne).

 • Do każdego zadania należy złożyć wniosek na właściwym druku wraz z wymaganymi załącznikami (w każdym wniosku znajduje się lista wymaganych załączników).

 • Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl Warunkiem złożenia wniosku za pośrednictwem systemu SOW jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/turnusy-rehabilitacyjne-2021/

 • W przypadku  likwidacji barier architektonicznych, technicznych,  w komunikowaniu się, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych  i turystycznych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed  przyznaniem środków PFRON i zawarciem umowy.
 • W przypadku dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba  z niepełnosprawnością otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 • Wnioskodawca musi posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego, ponieważ przepisy nie przewidują możliwości całkowitego sfinansowania realizacji danego zadania.
 • Pracownicy PCPR w Lipsku mogą poprosić o udokumentowanie dochodu osoby z niepełnosprawnością oraz innych osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Dodatkowe  informacje możecie Państwo uzyskać u pracowników realizujących poszczególne zadania w PCPR w Lipsku pod nr telefonu: 48/ 37 81 011.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:25:28 | Data modyfikacji: 2022-05-18 22:02:55.

INFORMACJA

Został wydłużony nabór wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego z PFRON – Moduł III ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć przez okres co najmniej 5 dni następujących po sobie. Wnioski można składać do 16 listopada 2020 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

Informacja.

Wniosek.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-04 21:48:45 | Data modyfikacji: 2020-11-04 22:03:32.

INFORMACJA


Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego z PFRON – Moduł I i II ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem Modułów I i II programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

 

W przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania informacje oraz wniosek można uzyskać na stronie PFRON oraz w PCPR w Lipsku, ul. Iłżecka 6 pod numerem telefonu 48-37 81011, www.pcprlipsko.samorzad.pl lub https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-moduly-i-i-ii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-z/

 


Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

Informacja.pdf

Zalacznik nr 1 do umowy - Wniosek - Moduł I.doc

Zalacznik nr 2 do umowy - Wniosek - Moduł II.doc

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-08 22:27:43 | Data modyfikacji: 2020-07-08 22:34:50.

INFORMACJA


Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego z PFRON – Moduł III ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć przez okres co najmniej 5 dni następujących po sobie. Wnioski można składać do 4 września 2020 r.

Informacja.

Wniosek.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-23 18:12:00 | Data modyfikacji: 2020-07-08 22:34:50.

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że aktualnie trwa modyfikacja druków wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj.:
- zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W związku z powyższym informujemy, że ww. wnioski nie będą wydawane i przyjmowane w okresie od 02.01.2020 r. do 26.01.2020 r.

 

Nowe druki wniosków będą dostępne w siedzibie PCPR Lipsko ul. Iłżecka 6, pok. nr 5 oraz na stronie internetowej www.pcprlipsko.samorzad.pl od dnia 27.01.2020 r.Dyrektor PCPR

Koryna Kucharczyk

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:07:07 | Data modyfikacji: 2020-01-03 20:09:44.

Komunikat


Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW więcej informacji: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/skladanie-wnioskow-w-sow-w-2020-roku/index.html

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:47:02 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:01:33.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:47:02
Data modyfikacji: 2020-01-03 10:01:33
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl