Informacje

Informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji przyjmowane będą

do dnia 30 listopada roku poprzedzajacego rok realizacji zadania.

 

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI

I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

- prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli spełnią m. in. następujące warunki:

- prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
- udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

WNIOSEK SKŁADA SIĘ RAZ W ROKU !

Ograniczenia
Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.
Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu. Ponadto dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wnioski są rozpatrywane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel, po przekazaniu funduszy z PFRON.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-11-01 17:21:04.

INFORMACJA


Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności i poruszających się na wózku inwalidzkim.


Wszelkie informacje można uzyskać: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/uzyskaj-dofinansowanie-do-zakupu-samochodu-osobowego/

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-19 21:22:44.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do następujących zadań:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
2) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
3) likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
4) usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
5) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można składać w wersji papierowej bezpośrednio w siedzibie PCPR w Lipsku przy ulicy Iłżeckiej 6 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl. Do złożenia wniosku drogą elektroniczną potrzebny jest dostęp do inetrnetu, konto w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) oraz profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Uwaga!
Zasady i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-13 12:31:46.

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/nabor-osob-z-niepelnosprawnoscia-wzroku-do-udzial-w-treningu-orientacji-przestrzennej-i-mobiln/

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-05-18 21:40:18 | Data modyfikacji: 2022-05-18 22:02:55.

INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku od 1 stycznia 2022 roku proponuje osobom z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom składanie wniosków w wersji elektronicznej za pośrednictwem darmowego Systemu Obsługi Wsparcia, dzięki któremu można bez wychodzenia z domu wnioskować o dofinansowanie do:

• turnusów rehabilitacyjnych,
• przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
• sprzętu rehabilitacyjnego,
• likwidacji barier architektonicznych,
• likwidacji barier technicznych,
• likwidacji barier w komunikowaniu się

Do złożenia wniosku potrzebny jest:

• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie Obsługi Wsparcia,
• profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby złożyć wnioski w wersji elektronicznej należy skorzystać z darmowego Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem: https://sow.pfron.org.pl

Składanie wniosków jest możliwe przez 24 godziny na dobę!

Uwaga!
Kryteria i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-28 00:06:58 | Data modyfikacji: 2022-05-18 22:02:55.

Dofinansowanie ze środków PFRON dla osób z niepełnosprawnością

Mieszkające na terenie Powiatu Lipskiego osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (w przypadku osób poniżej 16 r.ż. orzeczenie o niepełnosprawności), mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) do następujących zadań:

1) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

2) zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

3) likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.

4) usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

5) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

KTO MOŻE UBIEGAĆ  SIĘ O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW  PFRON DO:

1) Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:

 • Osoba posiadająca orzeczenie:

- zakwalifikowana przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 • Osoba spełniająca kryterium dochodowe:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

            - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

            - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

b) w przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 • Osobie niepełnosprawnej o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat może być przyznane dofinansowanie pobytu na turnusie rehabilitacyjnym jej opiekuna, pod warunkiem, że:

a) wniosek lekarza, zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem o konieczności pobytu opiekuna,

b) opiekun:

- nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,

- nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,

- ukończył 18 lat lub

- ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

 • Po uzyskaniu informacji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu.
 • Osoba zainteresowana wybiera ośrodek i organizatora turnusu biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z rodzaju swojej niepełnosprawności. Może skorzystać z pomocy pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  lub dokonać wyboru samodzielnie korzystając z elektronicznej centralnej bazy zawierającej - Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA, pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl.

2) Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:

 • Osoba posiadająca orzeczenie:

- zakwalifikowana przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

 • Osoba spełniająca kryterium dochodowe:

a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

            - 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

            - 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

 • Sprzęt rehabilitacyjny np. rowerek rehabilitacyjny, rotor rehabilitacyjny jest zlecany przez lekarza prowadzącego w przypadku konieczności rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu danego sprzętu. Sprzęt rehabilitacyjny ma służyć osobie niepełnosprawnej, a nie ułatwiać innym osobom sprawowania opieki nad nią. Nie ma określonego katalogu       sprzętów rehabilitacyjnych.

3)  Realizacji zadań likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się:

 • O dofinansowanie ze środków PFRON do ww. zadań mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi im wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, mogą ubiegać się:

     a) na likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielem nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują (np. likwidacja progów, zamontowanie uchwytów, ułożenie podłogi antypoślizgowej, przerobienie wanny na brodzik lub tzw. mokrą łazienkę, poszerzenie drzwi w przypadku osób poruszających się na wózku inwalidzkim, budowa podjazdu),

     b) na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych -  mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności (np. specjalistyczna sygnalizacja świetlna, budzik świetlny, podnośnik wannowy).

 • Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

4)   Usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

            Jeśli jesteś osobą niesłyszącą lub niedosłyszącą, potrzebujesz skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika, możesz otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON  jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

5)  Organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
 • Wniosek o dofinansowanie składa się w terminie do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadań.

UWAGA !  

 • Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będą rozpatrywane w oparciu o kryteria i wysokości dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych według algorytmu w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Lipskim, które określa uchwała Zarządu Powiatu Lipskiego  (w zakładce: Uchwały Zarządu Powiatu Lipskiego).
 • Wniosek o dofinansowanie może złożyć osoba z niepełnosprawnością, w przypadku dziecka jego rodzic lub opiekun. Jeśli jednak osoba z niepełnosprawnością działa poprzez pełnomocnika lub ma ustanowionego opiekuna, do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego ten fakt (postanowienie sądu lub pełnomocnictwo notarialne).

 • Do każdego zadania należy złożyć wniosek na właściwym druku wraz z wymaganymi załącznikami (w każdym wniosku znajduje się lista wymaganych załączników).

 • Istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON do turnusu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl Warunkiem złożenia wniosku za pośrednictwem systemu SOW jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/turnusy-rehabilitacyjne-2021/

 • W przypadku  likwidacji barier architektonicznych, technicznych,  w komunikowaniu się, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz organizacji imprez sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych  i turystycznych dla osób niepełnosprawnych dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji poniesionych przed  przyznaniem środków PFRON i zawarciem umowy.
 • W przypadku dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusie rehabilitacyjnym oraz do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osoba  z niepełnosprawnością otrzymuje pisemną informację o sposobie rozpatrzenia wniosku.
 • Wnioskodawca musi posiadać środki finansowe na pokrycie wkładu własnego, ponieważ przepisy nie przewidują możliwości całkowitego sfinansowania realizacji danego zadania.
 • Pracownicy PCPR w Lipsku mogą poprosić o udokumentowanie dochodu osoby z niepełnosprawnością oraz innych osób pozostających z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Dodatkowe  informacje możecie Państwo uzyskać u pracowników realizujących poszczególne zadania w PCPR w Lipsku pod nr telefonu: 48/ 37 81 011.
 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-02-10 13:25:28 | Data modyfikacji: 2022-05-18 22:02:55.

INFORMACJA

Został wydłużony nabór wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego z PFRON – Moduł III ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć przez okres co najmniej 5 dni następujących po sobie. Wnioski można składać do 16 listopada 2020 r.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

Informacja.

Wniosek.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-11-04 21:48:45 | Data modyfikacji: 2020-11-04 22:03:32.

INFORMACJA


Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego z PFRON – Moduł I i II ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Celem Modułów I i II programu jest zapewnienie pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym na skutek działania żywiołu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski w ramach programu składane są w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 2 grudnia 2020 roku. W imieniu i na rzecz niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych osób niepełnosprawnych występują rodzice lub opiekunowie prawni tych osób.

 

W przypadku zainteresowania otrzymaniem dofinansowania informacje oraz wniosek można uzyskać na stronie PFRON oraz w PCPR w Lipsku, ul. Iłżecka 6 pod numerem telefonu 48-37 81011, www.pcprlipsko.samorzad.pl lub https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pfron-uruchomil-moduly-i-i-ii-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-z/

 


Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku
Koryna Kucharczyk

Informacja.pdf

Zalacznik nr 1 do umowy - Wniosek - Moduł I.doc

Zalacznik nr 2 do umowy - Wniosek - Moduł II.doc

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-07-08 22:27:43 | Data modyfikacji: 2020-07-08 22:34:50.

INFORMACJA


Ruszył nabór wniosków o wsparcie w ramach programu pomocowego z PFRON – Moduł III ,, Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. Jest on skierowany do osób, które z powodu epidemii i zawieszenia działalności placówek zajmujących się rehabilitacją zawodową i społeczną, utraciły możliwość korzystania z prowadzonych przez nie zajęć przez okres co najmniej 5 dni następujących po sobie. Wnioski można składać do 4 września 2020 r.

Informacja.

Wniosek.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-23 18:12:00 | Data modyfikacji: 2020-07-08 22:34:50.

Komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że aktualnie trwa modyfikacja druków wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj.:
- zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

W związku z powyższym informujemy, że ww. wnioski nie będą wydawane i przyjmowane w okresie od 02.01.2020 r. do 26.01.2020 r.

 

Nowe druki wniosków będą dostępne w siedzibie PCPR Lipsko ul. Iłżecka 6, pok. nr 5 oraz na stronie internetowej www.pcprlipsko.samorzad.pl od dnia 27.01.2020 r.Dyrektor PCPR

Koryna Kucharczyk

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 20:07:07 | Data modyfikacji: 2020-01-03 20:09:44.

Komunikat


Od 1 stycznia 2020 roku PFRON umożliwia wszystkim Wnioskodawcom składanie wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych drogą elektroniczną, w Systemie SOW więcej informacji: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/skladanie-wnioskow-w-sow-w-2020-roku/index.html

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:47:02 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:01:33.
Data wprowadzenia: 2020-01-03 09:47:02
Data modyfikacji: 2020-01-03 10:01:33
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl