Statut

Statut

Statut

STATUT
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W LIPSKU


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku zwane dalej PCPR jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Lipskiego,
 2. Siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest miasto Lipsko.

§ 2

PCPR działa na podstawie obowiązujących przepisów a w szczególności:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 2. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy,
 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 4. ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 6. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 7. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 9. uchwały Nr IV/26.98 Rady Powiatu Lipskiego z dnia 15 luty 1999 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku,
 10. niniejszego statutu.

§ 3

 1. PCPR działa na terenie Powiatu Lipskiego.
 2. PCPR używa pieczątki:

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
w Lipsku
27-300 Lipsko, ul. Iłżecka 6
tel. /fax 048-3781 011
REG.671953393 NIP 811-15-60-172Rozdział II
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4

 1. PCPR realizuje zadania Powiatu Lipskiego z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, nie zastrzeżone dla innych jednostek, określone w przepisach prawa jako zadania własne oraz z zakresu administracji rządowej, określone w przepisach prawa jako zadania zlecone powiatu.
 2. PCPR realizuje także inne zadania Powiatu Lipskiego przewidziane w przepisach prawa oraz podejmuje inne działania wynikające z rozeznanych potrzeb.
 3. PCPR jest organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na podstawie Zarządzenia Nr 31/2011 Starosty Lipskiego z dnia 9  listopada 2011 roku.
 4. PCPR jest koordynatorem realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizuje inne zadania wynikające z przepisów ogólnie obowiązujących i uchwał Rady Powiatu.

§ 5

Zadania PCPR wynikają z następujących przepisów prawa:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 2. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
 4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 5. ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
 6. innych przepisów prawnych nakładających wykonywanie zadań na Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.


§ 6

 1. Przy realizacji swych zadań PCPR współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami prawnymi i fizycznymi.
 2. PCPR może zlecić podmiotom, o którym mowa w ust. 1, realizację swych zadań w trybie i na zasadach ustalonych przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Rozdział III
Organizacja i zarządzenie


§ 7

 1. Działalnością PCPR kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu Lipskiego
 2. Dyrektor reprezentuje PCPR na zewnątrz.
 3. Dyrektor jest zwierzchnikiem i pracodawcą dla pracowników zatrudnionych w PCPR
 4. Dyrektor PCPR odpowiada za realizację zadań, w szczególności za:
  1) wdrożenie struktury organizacyjnej PCPR,
  2) prowadzenie polityki kadrowej,
  3) sporządzenie planów finansowych i ich realizację,
  4) planowania i wytyczanie kierunków działania PCPR.
 5. Dyrektor PCPR jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników PCPR.
 6. Podczas nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 7. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Starostę Lipskiego oraz Zarząd Powiatu.
 8. Starosta może upoważnić Dyrektora do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach związanych z realizowanymi zadaniami.

 

Rozdział IV
Gospodarka finansowa


§ 8

 1. PCPR jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
 2. Podstawą działalności PCPR jest roczny plan finansowy zgodny z uchwałą budżetową Powiatu.
 3. PCPR prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Procedury ustalania zmian planu finansowego określają odrębne przepisy.
 5. Nadzór nad gospodarką finansową PCPR sprawuje Dyrektor.
 6. PCPR posiada odrębny rachunek bankowy.

 

Rozdział V
Postanowienia końcowe


§ 9

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania PCPR określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd Powiatu Lipskiego.


§ 10

Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-06-23 09:12:42 | Data modyfikacji: 2022-11-03 09:10:12.
Data wprowadzenia: 2016-06-23 09:12:42
Data modyfikacji: 2022-11-03 09:10:12
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl