edycja 2023

edycja 2023

Informacja


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, informuje, iż w styczniu 2024 r. zostało złożone zestawienie oraz sprawozdanie do Wojewody Mazowieckiego z realizacji w Powiecie Lipskim Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2023.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-02-20 15:08:21.

Powiat Lipski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2023 roku będą realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023


Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023 finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 814 174,02 zł

Całkowita wartość zadania – 814 174,02 zł

Głównym celem Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023
jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

oraz

2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
2. załatwianiu spraw urzędowych;
3. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
4. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

Koryna Kucharczyk
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-21 11:40:41.

OGŁOSZENIE
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego ogłasza nabór i zaprasza osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie do złożenia karty zgłoszenia do Programu.

ADRESACI PROGRAMU:

• osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

ZAKRES USŁUG ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na:
1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu;
2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
3. załatwianiu spraw urzędowych;
4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Procedura przystąpienia do Programu:
Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia do Programu i załączników.

Więcej informacji o Programie na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Ważne ! Dokumenty zgłoszeniowe dorosłej osoby niepełnosprawnej do Programu:

• karta zgłoszenia do Programu,
• zapoznanie się z klauzulą informacyjną,
• zapoznanie się z klauzulą RODO,
• karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu,,
• oświadczenie,
• dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W przypadku problemów związanych z mobilnością i komunikacją a nie potwierdzonych kodem w orzeczeniu niezbędne jest zaświadczenie lekarskie.

Ważne! Dokumenty zgłoszeniowe na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia:

• karta zgłoszenia do Programu,
• zapoznanie się z klauzulą informacyjną,
• zapoznanie się z klauzulą RODO,
• karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu,
• oświadczenia - pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością,
• zaświadczenia o niekaralności asystenta ,
• pisemna informacja asystenta o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru.

Złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

Komplet dokumentów należy składać od 07.02.2023 r. do 13.02.2023 r.
• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko.

 

Koryna Kucharczyk
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Klauzula informacyjna.

Oświadczenie akceptacja asystenta.

Oświadczenie przygotowanie asystenta do realizacji asytencji.

Załącznik nr 7 do Programu AOON.

Załącznik nr 8 do Programu AOON.

Załącznik nr 12 do Programu AOON.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-02-07 13:36:58 | Data modyfikacji: 2023-02-07 13:48:28.
Data wprowadzenia: 2023-02-07 13:36:58
Data modyfikacji: 2023-02-07 13:48:28
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl