Nabór Pracowników

Nabór Pracowników

INFORMACJA o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY w PCPR Lipsko

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Głównego Księgowego w PCPR w Lipsku została wybrana:
Pani Beata Jędraszek zam. Ciepielów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Beata Jędraszek spełnia wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Liczbą punktów uzyskanych w trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, potwierdziła predyspozycje niezbędne do właściwej realizacji powierzonych zadań na w/w stanowisku.
W związku z powyższym Pani Beata Jędraszek została wskazana do zatrudnienia na stanowisku Głównego Księgowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.


Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2016-11-29 11:55:57 | Data modyfikacji: 2016-12-05 09:05:20.
LISTA KANDYDATÓW spełniających wymagania
formalne na wolne stanowisko urzędnicze GŁÓWNY
KSIĘGOWY w PCPR Lipsko

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy zakwalifikowali się kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
1. Beata Jędraszek zam. Ciepielów
2. Sylwia Niedziela zam. Lipsko

O terminie rozmów kwalifikacyjnych w/w kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.


Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-28 14:47:09 | Data modyfikacji: 2016-12-05 09:05:20.
Dyrektor PCPR w Lipsku ogłasza nabór na wolne
stanowisko urzędnicze GŁÓWNY KSIĘGOWY

I. Nazwa i adres jednostki:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27 – 300 Lipsko
48 3781 011
/>pcprlipsko@op.pl

II. Wymagania niezbędne:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:
- obywatelstwo polskie;
- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
- jest niekarana za umyślne przestępstwa ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku;
- nieposzlakowaną opinię;
- nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 168).

2. Spełnia jeden z poniższych warunków:
- posiada ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada, co najmniej 3 letni staż pracy w księgowości;
- ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie, co najmniej 6 letni staż pracy w księgowości.

3. Posiada znajomość przepisów:
- ustawy o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy;
- regulacji prawnych z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i finansowej;
- ustawy o pomocy społecznej wraz z aktami wykonawczymi;
- z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych;
- ustawy: kodeks postępowania administracyjnego, o samorządzie powiatowym oraz zasad funkcjonowania samorządu powiatowego, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw;
- ustawy o pracownikach samorządowych;
- ustawy prawo zamówień publicznych;
- przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
- ustawy o wspieraniu rodzinie i systemy pieczy zastępczej;
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wraz z aktami wykonawczymi.

III. Wymagania dodatkowe:
1. Dobra znajomość programów kadrowo – płacowych, systemu CAS, system MultiCahs, system iPKObiznes oraz system SL2014-2020 – programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.
2. Rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość i dyspozycyjność;
3. Prawo jazdy kat. B.

IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. organizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych PCPR w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz wydatkowanie środków finansowych zgodnie z planami finansowymi, w tym opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczani inwentaryzacji,
2. prowadzenie rachunkowości jednostki oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
3. realizacja zadań w zakresie rachunkowości budżetowej, ewidencji
i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. analiza środków przydzielonych z budżetu, opracowywanie projektów
i wykonywanie przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, a także kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz ich zmian,
5. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym,
6. sporządzanie planów i sprawozdań budżetowych PCPR, sprawozdań do GUS, PFRON i innych obowiązujących z zakresu finansów,
7. dokonywanie przelewów drogą elektroniczną w systemie MultiCash oraz iPKObiznes,
8. prowadzenie rozliczeń bankowych,
9. opracowywanie budżetu,
10. sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym oraz prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
11. prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej PFRON w układzie syntetycznym i analitycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości,
12. prowadzenie spraw związanych z rachubą wynagrodzeń, w tym prowadzenie spraw podatkowych i z zakresu ubezpieczeń społecznych,
13. prowadzenie ewidencji księgowej pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,
14. prowadzenie obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
15. rozliczanie dotacji otrzymanych na realizację zadań i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
16. rozliczanie programów dofinansowywanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami”,
4. rozliczanie programu „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego” w latach 2016 - 2018 w systemie informatycznym SL2014-2020 – dla programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.
17. rozliczanie inwentaryzacji majątku rzeczowego jednostki:
a. prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
b. prowadzenie ewidencji środków trwałych i naliczenie amortyzacji
18. sporządzanie wymaganych sprawozdań z zakresu realizowanych zadań inwestycyjnych, finansowych, funduszu płac i zatrudnienia we współpracy z dyrektorem jednostki,
19. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
20. organizacja remontów, przeglądów technicznych budynków, prowadzenie ksiąg obiektu oraz nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie remontów bieżących,
21. przygotowanie umów i aneksów dotyczących WTZ oraz rozliczanie
22. kontrola WTZ w Lipsku i w Siennie pod względem rozliczeń finansowych,
23. prowadzenie spraw kadrowych i osobowych pracowników PCPR,
24. doskonalenie metod pracy,
25. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora jednostki.

V. Wymagane dokumenty:
• List motywacyjny;
• CV;
• Kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe;
• Kserokopię świadectw pracy;
• Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
• Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
• Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku: Główny Księgowy;
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922);
• Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2015r. poz. 1220 z późn. zm.) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
• w przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy
dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata
albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego
• dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone podpisaną klauzulą: „Wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922);

VI. Warunki pracy na stanowisku.
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pełny etat, praca jednozmianowa;
- czas pracy – 8 godzin dziennie, 40 godzin tygodniowo, praca od 7:00 do 15:00;
- stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze;
- praca zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Pracy PCPR w Lipsku;
- praca wykonywana jest w pomieszczeniu biurowym;
- wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1786 z późn. zm.)

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.
1. Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku lub przesłać na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, w zamkniętej kopercie
z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy”. Termin składania dokumentów do dnia 28 listopada 2016 r. do godz. 10:00.
2. Oferty, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, złożone w innej formie, jak również niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane,
a osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
3. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą telefoniczną.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku oraz na BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku, a także na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6.
5. Informacji na temat powyższego ogłoszenia udziela: Pani Henryka Barbara Kosanowska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku Tel. (48) 3780 124.

 


VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru.
Wyboru najkorzystniejszej oferty spośród kandydatów dokona Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2 etapach postępowania:
I etap
Analiza dokumentów, polegająca na zapoznaniu się przez Komisję z dokumentami złożonymi przez kandydatów. Celem analizy dokumentów jest ustalenie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne wskazane w ogłoszeniu.
II etap
Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani kandydaci, którzy spełnią wymagania określone w ogłoszeniu. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko będzie rozmowa kwalifikacyjna, która będzie dotyczyć predyspozycji kandydata do pracy na stanowisku. Ostateczny wynik naboru zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń PCPR w Lipsku oraz na stronie internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku oraz BIP Starostwa Powiatowego w Lipsku, niezwłocznie po przeprowadzeniu naboru.
Dokumenty aplikacyjne osób złożone podczas naboru za wyjątkiem dokumentów wybranego kandydata zostaną zniszczone przez komisję.
Kandydat wybrany na stanowisko głównego księgowego, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności wydane przez Krajowy Rejestr Karny.


Lipsko, dn. 14.11.2016r.

Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

 
REGULAMIN PRACY KOMISJI PROWADZĄCEJ NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPSKU

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2016-11-15 14:28:00 | Data modyfikacji: 2016-11-15 14:32:44.
Data wprowadzenia: 2016-11-15 14:28:00
Data modyfikacji: 2016-11-15 14:32:44
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl