edycja 2022

edycja 2022

Obrazek przedstawia biało - czerwoną flagę polski, godło - białego orła ze złotą koroną, dziobem i szponami na czerwonym tle.

 
INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, informuje iż w dniu 12.01.2023 r. zostało złożone zestawienie oraz sprawozdanie do Wojewody Mazowieckiego z realizacji w Powiecie Lipskim Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej -
edycja 2022.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-01-18 07:52:11 | Data modyfikacji: 2023-01-18 08:10:43.

Obrazek przedstawia biało - czerwoną flagę polski, godło - białego orła ze złotą koroną, dziobem i szponami na czerwonym tle.

INFORMACJA

Powiat Lipski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2022 roku będą realizować Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 i Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 748 323,00 zł
Całkowita wartość zadania – 748 323,00 zł

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 443 332,80 zł
Całkowita wartość zadania – 443 332,80 zł

Program Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 będzie realizowany w formie pobytu dziennego i w formie pobytu całodobowego.

Jeżeli opiekujesz się dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności możesz skorzystać z opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub pobytu całodobowego.

Głównym celem Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022 jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
    oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce;
  2. załatwianiu spraw urzędowych;
  3. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  4. wykonywaniu czynności dnia codziennego;
  5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Jesteś osobą niepełnosprawną lub opiekujesz się osobą niepełnosprawną i chcesz skorzystać z pomocy asystenta lub z opieki wytchnieniowej zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko tel. 48 3781011 e-mail: pcpr@powiatlipsko.pl

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1133,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-08-22 22:16:32 | Data modyfikacji: 2023-01-18 08:09:49.

KOMUNIKAT


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku przedłuża nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego do 14.02.2022 r.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-02-10 12:07:41 | Data modyfikacji: 2023-01-18 08:09:49.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Ważne! Dokumenty zgłoszeniowe dorosłej osoby niepełnosprawnej do Programu:

• karta zgłoszenia,
• zakres czynności w ramach usług asystenta,
• zapoznanie się z klauzulą informacyjną,
• zapoznanie się z klauzulą RODO,
• oświadczenie,
• oświadczenia dodatkowe,
• dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Ważne! Dokumenty zgłoszeniowe na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia:

• karta zgłoszenia,
• zapoznanie się z klauzulą informacyjną,
• zapoznanie się z klauzulą RODO,
• zakres czynności w ramach usług asystenta,
• oświadczenie pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka,
• zaświadczenie o niekaralności (asystent),
• pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (asystent),
• oświadczenia dodatkowe,
• dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Ważne! W przypadku braku kodów (orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub obwodowej komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia) stan musi być potwierdzony zaświadczeniem lekarskim.


Komplet dokumentów należy składać od 27.01.2022 r. do 03.02.2022 r.
• bezpośrednio do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko.


Złożenie dokumentacji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.

 

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia.

2. Zakres czynności w ramach usług asystenta.

3. Klauzula informacyjna.

4. Klauzula RODO.

5. Oświadczenie - przygotowanie asystenta do realizacji asytencji.

6. Oświadczenie dodatkowe uczestnika.

7. Oświadczenie - pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

8. Informacja o niefigurowaniu w rejestrze sprawców przemocy na tle seksualnym.

9. Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-01-27 15:02:04 | Data modyfikacji: 2022-02-10 11:59:59.
Data wprowadzenia: 2022-01-27 15:02:04
Data modyfikacji: 2022-02-10 11:59:59
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl