Jak zostać rodziną zastępczą

Jak zostać rodziną zastępczą

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ!

Zostań rodziną zastępczą - 1.
Zostań rodziną zastępczą - 2.

Zostań rodziną zastępczą - 1.

Zostań rodziną zastępczą - 2.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-04-21 22:17:44 | Data modyfikacji: 2021-04-21 22:59:58.
„RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE” - promocja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuję, że w dniu 3 czerwca 2018 roku odbędzie się promocja „rodzicielstwa zastępczego”.


Promocja odbędzie się podczas „Bajkowego Pikniku” w dniu 3 czerwca 2018r. o godz. 15.00 na stadionie miejskim w Lipsku.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

ulotka.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2018-05-29 08:09:54 | Data modyfikacji: 2021-04-21 22:59:58.
ZASADY NABORU NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
w powiecie lipskim prowadzi stały nabór kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, którzy gotowi są do podjęcia opieki nad dziećmi.
Osoby chętne powinny zgłosić się osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6 lub pod numerem telefon 48 378 10 11, lub 508245804 od poniedziałku
do piątku w godzinach od 700 do 1500 .

Ważne:
 Rodzina zastępcza to nie adopcja!
 Opieka zastępcza sprawowana!
 Dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub się usamodzielnić!
 Dzieci w pieczy zastępczej potrzebują utrzymywania więzi z rodziną biologiczną!
 Opieka nad cudzym dzieckiem nie jest tym samym co opieka nad własnym dzieckiem!
 Dzieci kierowane do pieczy zastępczej doświadczyły traumy rozstania z rodzicami
i wielu innych trudności!
 Dzieci w opiece zastępczej mają specjalne potrzeby, większość z tych dzieci wymaga większej niż przeciętne dziecko uwagi i uczucia, wymaga zatem więcej zrozumienia
i cierpliwości!


I. Po zgłoszeniu się kandydat odbywa wstępną rozmowę z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, podczas której zostaje mu przedstawiona procedura kwalifikacyjna do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i uzyskuje informacje o warunkach, jakie trzeba spełnić
i jakie dokumenty należy dostarczyć, aby zostać skierowanym na szkolenie.
Warunki, jakie trzeba spełnić, aby można było przystąpić do szkolenia:
Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, które posiadają odpowiednie predyspozycje i motywacje do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz:
• dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
• nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
• wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
• nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
• są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej oraz
b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
• przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
• zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego
• pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
• w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.


II. Po wstępnej weryfikacji predyspozycji i motywacji kandydatów oraz przeprowadzeniu analizy warunków bytowych, materialnych i mieszkaniowych w miejscu zamieszkania kandydatów
i otrzymaniu pozytywnej oceny pod względem spełniania powyższych warunków i przedłożeniu przez kandydatów niezbędnych zaświadczeń Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku kieruje kandydata na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Dopuszcza się sytuację, że rodzina w pilnej konieczności umieszczenia dziecka może odbyć szkolenie w terminie późniejszym tj. nie dłużej niż 6 miesięcy od ustanowienia rodziny niezawodowej(dopuszcza to kodeks rodzinny i opiekuńczy art. 1125§ 2).
Kandydaci na rodzinę zastępczą muszą również uzyskać pozytywną opinię po przeprowadzeniu badania psychologicznego oraz badania pedagogicznego.
Szkolenie odbywa się metodą warsztatową i trwa około trzech miesięcy. Kandydaci na rodzinę zastępczą w ramach szkolenia dodatkowo odbywają staż w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej.
Szkolenia kandydatów na rodzinę zastępczą odbywają się w PCPR w Lipsku lub Ośrodku Adopcyjnym w Radomiu. Szkolenia odbywają się zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej programami szkoleń, których celem jest zapoznanie kandydatów
z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi problemami związanymi z opieką zastępczą czy sposobami radzenia sobie z nimi.
Szkolenie przygotowuje kandydatów do sprawowania opieki i wychowania dzieci, zaspokojenia ich potrzeb rozwojowych i kompensacji opóźnień, wspierania więzi dziecka z rodziną naturalną, zapewnienia dziecku nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych więzi.
Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, w zakresie praw dziecka, wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, wiedzę i umiejętności rozpoznania i oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach
i kompetencjach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.


III. Po ukończeniu szkolenia i spełnieniu w/w warunków na wniosek kandydata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku wydaje zaświadczenie kwalifikujące do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dyrektor PCPR w Lipsku
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2016-11-29 12:01:10 | Data modyfikacji: 2016-11-29 12:02:00.
Data wprowadzenia: 2016-11-29 12:01:10
Data modyfikacji: 2016-11-29 12:02:00
Autor: Henryka Barbara Kosanowska
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl