Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

Deklaracja dostępności Serwisu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://pcprlipsko.samorzad.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

Data publikacji strony internetowej: 2016-06-22.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-04-03.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami odpowiedzialnymi są: Anna Pawlak, adres poczty elektronicznej pcprlipsko@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 48 378 10 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Iłżecka 6, 27 - 300 Lipsko, mieści się w budynku jednopiętrowym na parterze. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście główne od strony południowej tj. od ul. Iłżeckiej, przy którym jest podjazd dla wózków wraz z poręczami. Drugie boczne wejście ewakuacyjne od strony wschodniej tj. od parkingu. Przy wejściu znajduje się punkt obsługi interesantów, gdzie umieszczony jest również dzwonek do przywołania obsługi. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń znajduje się na tablicy informacyjnej w holu. Dodatkowo pracownicy działów udzielają informacji ustnie. W budynku jest dostępna toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych Wszystkie pomieszczenia PCPR wraz z drzwiami wejściowymi znajdują się na jednym poziomie całkowicie dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Za budynkiem znajduje się parking ogólnodostępny, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie jest pętla indukcyjna, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu i online. Osoby mogą skorzystać z usługi wideotłumacza języka migowego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipsku przy ul. Rynek 1, 27-300 Lipsko (stanowisko z dostępem w Punkcie Obsługi Interesanta).

<

Raport o stanie zapewnienia dostępności.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-09-23 17:34:56 | Data modyfikacji: 2023-04-03 09:39:13.
Data wprowadzenia: 2020-09-23 17:34:56
Data modyfikacji: 2023-04-03 09:39:13
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl