Zarządzenia

Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 11.12.2020 roku


w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

 
Zarządzenie nr 12/2020.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-12-15 21:26:33.

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 31.03.2020 r.


w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w Powiecie Lipskim.

 
Zarządzenie nr 3/2020.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2020-04-19 14:49:19 | Data modyfikacji: 2020-04-19 14:54:43.

Zarządzenie Nr 7/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 06.05.2019 roku


w sprawie wprowadzenia wzorów dokumentów dotyczących realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w Powiecie Lipskim.

 
Zarządzenie Nr 7/2019.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-05-07 15:35:26 | Data modyfikacji: 2019-05-07 15:36:42.

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 28.02.2019 roku


w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w 2019 roku ze środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu„Aktywny Samorząd” w Powiecie Lipskim.

 
Zarządzenie nr 3/2019.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-24 11:51:47 | Data modyfikacji: 2019-04-29 10:40:32.

Zarządzenie Nr 17/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 29 października 2018 roku.


w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ ” w Powiecie Lipskim.

 
Zarządzenie nr 17/2018 Zajęcia klubowe w WTZ.

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2019-04-24 11:37:10 | Data modyfikacji: 2019-04-29 10:39:27.
ZARZĄDZENIE NR 6/2018 STAROSTY POWIATU LIPSKIEGO
z dnia 28.02.2018 r.

w sprawie ustalenia kryteriów i wysokości dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
w Powiecie Lipskim w 2018 roku.


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. 2017.1868 z późn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 
z późn. zm.), §2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r., 
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 926) 
i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r., w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:


§1
W związku z niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowań stosuje się kryteria i wysokość dofinansowań ze środków PFRON zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Dofinansowanie przyznawane jest w pierwszej kolejności dla osób z najwyższą skalą punktowa 
wg. Załączników nr. 2 i nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Zarządzenie 6:2018..pdf

Zarządzenie 01.jpg

Zarządzenie 02.jpg

Zarządzenie 03.jpg

Zarządzenie 04.jpg

Zarządzenie 05.jpg

Zarządzenie 06.jpg

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2018-03-08 12:34:04 | Data modyfikacji: 2018-03-08 12:40:34.
Zarządzenie Nr 9/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku z dnia 01.03.2017 roku


w sprawie zasad przyznawania dofinansowania w 2017 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w Powiecie Lipskim.


Na podstawie umowy nr AS/000030/07/D z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” zawartej pomiędzy Państwowy Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 13, a Powiatem Lipskim, oraz na podstawie Uchwały nr 5/2017 Zarządu PFRON z dnia 24 stycznia 2017 roku, zarządza się, co następuje:


§ 1


1. Ustala się zasady przyznawania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku w Powiecie Lipskim, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.


2. Skalę punktową do oceny merytorycznej złożonych do 30 sierpnia 2017 roku wniosków w ramach Modułu I określa Załącznik Nr 1 do Zasad przyznawania dofinansowań w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku, w Powiecie Lipskim


§ 2


Wzory dokumentów obowiązujących w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku w Powiecie Lipskim określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Dyrektor PCPR w Lipsku


Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:41:11 | Data modyfikacji: 2018-03-08 12:40:34.
Zarządzenie Nr 8/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 05.01.2017

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej równowartości kwoty 30.000 euro.

Na podstawie art.4pkt 8, art. 15 ust.1 i 18art. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.), art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870z późn. zm. ), rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. 2015r. poz. 2254), zarządzam co następuje:


§ 1


Wprowadzam Regulamin zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Pani Ewie Michałek – aspirantowi pracy socjalnej i asystentowi koordynatora projektu ,,Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim”.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 6/2012 Dyrektora PCPR w Lipsku do 14 tyś. euro.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:36:17 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:44:57.
Zarządzenie Nr 7/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 05.01.2017

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.21 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuję komisje przetargową w składzie:
Małgorzata Smagieł - przewodnicząca
Beata Jędraszek- zastępca przewodniczącego
Ewa Michałek – sekretarz
Sylwia Kaca – członek
w celu przeprowadzenia postępowań przetargowych na usługi szkoleniowe w ramach projektu ,,Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim”. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§ 2

Prace komisji będą przebiegać zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 8/2012 Dyrektora PCPR w Lipsku

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-24 09:35:25 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:44:57.
ZARZĄDZENIE NR 6/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lipsku z dnia 03.01.2017r.

w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w sprawach organizacyjno-porządkowych, finansowych, w tym gospodarowania środkami PFRON w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Siennie i w Lipsku.

Na podstawie art. 10b ust. 6a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2046),
zarządza się co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia kontroli w powyższych sprawach w WTZ Sienno
i w WTZ Lipsko.

§ 2

Skład Komisji:
1. Henryka Kosanowska - przewodniczący
2. Ewa Michałek - członek
3. Beata Jędraszek - członek

§ 3

Komisja przeprowadzi kontrolę w II i w III kwartale 2017 roku

§ 4

Komisja ulega rozwiązaniu po zakończeniu w/w czynności.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:32:51 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:44:57.
Zarządzenie nr 5/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 03.01.2017r.

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016r. poz. 800 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin ZFŚS w PCPR w Lipsku wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2015r. Dyr. PCPR z dnia 01.07.2015r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku do zapoznania się i przestrzegania w pełni postanowień i procedur zawartych w regulaminie.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:31:47 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:44:57.
Zarządzenie Nr 4/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 03.01.2017 roku.

 

w sprawie:
powołania komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
ze środków PFRON wg. algorytmu, programu „Aktywny samorząd”
oraz przeprowadzania wizji lokalnej w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej


§ 1

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 poz. 2046 z późn. zm.), oraz rozporządzenia MPiPS z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.) powołuję komisję w składzie:

1. Henryka Barbara Kosanowska – dyrektor PCPR w Lipsku,
2. Koryna Kucharczyk – pracownik socjalny
3. Sylwia Kaca – aspirant pracy socjalnej,
4. Ewa Michałek - aspirant pracy socjalnej.

§ 2

Przewodnicząca komisji Sylwia Kaca.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi PCPR w Lipsku.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-22 13:07:03 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:44:57.
Zarządzenie Nr 3/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 3 stycznia 2017 r.


w sprawie: zmiany w składzie Zakładowej Komisji Socjalnej w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

na podstawie: Ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń
socjalnych (Dz.U. z 2016 poz. 800 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:


§ 1

Dokonuję zmian w składzie Zakładowej Komisji Socjalnej i powołuję nowy skład Zakładowej Komisji Socjalnej dla PCPR Lipsko:

1. Małgorzata Smagieł - Przewodniczący
2. Koryna Kucharczyk - Członek
3. Beatę Jędraszek - Członek

§ 2

Komisja w w/w składzie będzie gospodarowała zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ze środków PCPR w oparciu o regulamin komisji socjalnej, regulamin gospodarowania środkami funduszu oraz ustalać będzie roczny plan działalności socjalnej zawierający podział środków funduszu na poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

§ 3

Z dniem 01.01.2017 r. traci moc Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 1 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany w składzie Komisji Socjalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:55:37 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:44:57.
Zarządzenie Nr 2/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie: ustalenia procedury postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.

Na podstawie: art. 36 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r poz. 922),

zarządza się, co następuje:

§ 1

I. Ustala się zasady przechowywania kluczy i postępowania z kluczami do pomieszczeń,
w których są przetwarzane dane osobowe.
1. Klucze od poszczególnych pomieszczeń służbowych są w ciągłym posiadaniu
pracowników, którzy własnoręcznym podpisem złożonym na liście posiadaczy kluczy potwierdzili ich odbiór, ponosząc pełną odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie – wzór listy stanowi załącznik nr 1.
2. Drzwi otwiera i zamyka pracownik, który pokwitował odbiór klucza.
3. Klucze od biurek stanowiskowych, szaf biurowych i metalowych, kasetek są w ciągłym posiadaniu pracowników, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za ich należyte
zabezpieczenie.
4. Przed otwarciem drzwi osoba winna sprawdzić od strony wizualnej stan zamków.
W przypadku stwierdzenia zmian lub naruszenia stanu zamków natychmiast powiadamia o tym swojego przełożonego.
5. Po otwarciu pomieszczeń biurowych, przed przystąpieniem do pracy, pracownicy sprawdzają stan zastosowanych zabezpieczeń sprzętu biurowego i komputerowego,
dokumentacji i innego wyposażenia.
6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub naruszenia stanu zabezpieczeń, o których mowa w ust. 5, pracownik, który to stwierdził, natychmiast powiadamia o tym swojego przełożonego.
7. Po zakończeniu pracy pracownicy zobowiązani są do uporządkowania swoich stanowisk pracy oraz wykonania czynności zabezpieczających adekwatnych do zastosowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych polegających na:
1) zabezpieczeniu dokumentacji i pieczęci urzędowych;
2) zabezpieczeniu komputerów i nośników informacji;
3) wyłączeniu wszystkich urządzeń energetycznych zasilanych energią elektryczną
(czajniki, wentylatory itp.) zgodnie z zasadami bhp;
4) zamknięciu okien i drzwi.
8. Sprzątaczka dysponuje kompletem kluczy do wszystkich pomieszczeń służbowych,
ponosi pełną odpowiedzialność za ich zabezpieczenie przed utratą. Bezwzględnie nie może ich udostępniać pozostałym pracownikom. Sprzątaczka ponosi pełna odpowie-dzialność za zamknięcie drzwi zewnętrznych, wewnętrznych po skończonej pracy.


II. Przebywanie w Centrum po godz. 1500

1. Zabrania się pracownikom przebywania w zakładzie pracy po godzinie 1500.
2. Po godz. 1500 w Centrum może przebywać Administrator Bezpieczeństwa Informacji do godz. 1520 oraz sprzątaczka.
3. W wyjątkowych sytuacjach przebywanie pracownika w zakładzie pracy po
godzinie 1500 może nastąpić za zgodą Dyrektora ustną lub pisemną.

§ 2

1. Duplikaty kluczy, będące kluczami zapasowymi do pomieszczeń Centrum są
przechowywane w zamkniętej skrzynce metalowej.
2. Osobą odpowiedzialną za należyte przechowywanie, zabezpieczenie oraz udostępnianie
kluczy zapasowych jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
3. Wydawanie kluczy zapasowych pracownikom może odbywać się tylko w uzasadnionych
sytuacjach oraz w przypadkach awaryjnych za pokwitowaniem w odpowiednim rejestrze
i za zgodą dyrektora.
4. Klucze zapasowe po ich wykorzystaniu należy niezwłocznie zwrócić do osoby
odpowiedzialnej za ich przechowywanie i odnotować ten fakt w rejestrze.
5. Wzór rejestru „ Ewidencja użytkowników kluczy zapasowych” stanowi załącznik nr 2.

§ 3

1. Zabrania się:

a) udostępniania osobom nieupoważnionym kluczy, kodów sterujących systemami alar-mowymi,
b) pozostawiania otwartych drzwi pomieszczeń lub kluczy bez dozoru,
c) dorabiania kluczy do pomieszczeń i budynków jednostki, bez zgody Dyrektora jed-nostki.

§ 4

I. Ochrona PCPR
1. Budynek PCPR wyposażony jest w urządzenie alarmowe, podlegające monitorowaniu
i ochronie przez agencję ochrony.
2. Zakres obowiązków stanowi umowa cywilna zawarta z agencją.
3. Osoba dokonująca otwarcia budynku dokonuje równocześnie wyłączenia czuwania
systemu alarmowego w PCPR.
4. Zamknięcie budynku i załączenie czuwania systemu alarmowego w PCPR dokonuje
osoba sprzątająca lub upoważniony pracownik.
5. Otwarcia budynku PCPR w sytuacjach nadzwyczajnych w dni wolne od pracy lub
w godzinach nocnych dokonuje dyrektor lub z upoważnienia dyrektora pracownik.
O powyższym dyrektor powiadamia telefonicznie agencję ochrony.
6. Dyrektor wyznacza także pracowników, którzy są upoważnieni do otwierania drzwi
wejściowych do budynku oraz do rozkodowywania systemu alarmowego przed
rozpoczęciem pracy.
7. Wzór upoważnienia do zarządzania kluczami oraz kodem cyfrowym do systemu
alarmowego do PCPR w Lipsku stanowi załącznik nr 3.
8. Zobowiązuje się pracowników w godzinach pracy Centrum do:
1) zwracania uwagi na zachowanie osób wchodzących i wychodzących z Centrum;
2) reagowania na wejście do budynku i przebywanie w nim osób będących pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
3) reagowania na próby niszczenia, wynoszenia lub wywożenia mienia z budynku;
4) reagowania na próby wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych,
materiałów lub substancji budzących podejrzenie itp.;
5) natychmiastowego reagowania poprzez powiadomienie odpowiednich służb (Policja,
Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe), przełożonego o zaobserwowanych próbach
stworzenia zagrożenia dla życia i zdrowia, a także utraty lub zniszczenia mienia.
9. Prawo do otwierania wszystkich pomieszczeń służbowych wewnątrz Centrum dla
skontrolowania przestrzegania przez zobowiązane osoby niniejszego zarządzenia mają:
1) Dyrektor PCPR,
2) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

§ 5

1. Odpowiedzialni za realizację zasad o których mowa w zarządzeniu są wszyscy 

pracownicy zatrudnieni w PCPR
2. Przestrzeganie niniejszej instrukcji podlega nadzorowi przez Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, który zapoznaje pracowników z niniejszym zarządzeniem za pisemnym potwierdzeniem tego faktu.

§ 6

Traci moc Zarządzenie nr 7/2010 Dyrektora PCPR w Lipsku z dnia 24.03.2010r . w sprawie zabierania kluczy do domu oraz Zarządzenie nr 6/2010 Dyrektora PCPR w Lipsku z dnia 24.03.2010r. w sprawie przestrzegania zasad nieprzebywania w zakładzie pracy po
godzinie 15.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:54:38 | Data modyfikacji: 2017-03-24 09:44:57.
ZARZĄDZENIE nr 1/2017

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
z dnia 02.01.2017r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1/2009 z dnia 05.01.2009r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych, Instrukcji przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się w § 5pkt. 6 następujące zmiany:

1. Opiekunem zbioru „Dane Pracowników” i „Dane księgowe”, z podzbiorami funkcjonalnymi jest Beata Jędraszek.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:51:03 | Data modyfikacji: 2017-03-22 12:52:17.
Data wprowadzenia: 2017-03-22 12:51:03
Data modyfikacji: 2017-03-22 12:52:17
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl