edycja 2024

edycja 2024

Dokumenty do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

Zal-nr-1-do-Regulaminu-klauzula-informacyjna-ow.docx

Zal-nr-2-do-Regulaminu-oswiadczenie-ow.docx

Zalacznik-nr-7-do-Programu-OW-JST-2024-karta-zgloszenia-do-programu-1698671224.docx

Zalacznik-nr-12-do-Programu-OW-JST-2024-klauzula-rodo-1698671223.docx

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-03-12 14:46:14 | Data modyfikacji: 2024-03-13 11:48:26.

INFORMACJA

Powiat Lipski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku w 2024 roku realizuje Program Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowany ze środków państwowego funduszu celowego - Fundusz Solidarnościowy.

Wartość dofinansowania – 482 369,22 zł
Całkowita wartość zadania – 482 369,22 zł

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),
- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Program Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 będzie realizowany w formie pobytu dziennego i w formie pobytu całodobowego.

Uczestnik nie ponosi odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu.

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024
Koryna Kucharczyk
Dyrektor Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2024-03-04 13:36:23 | Data modyfikacji: 2024-03-13 11:48:26.
Data wprowadzenia: 2024-03-04 13:36:23
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl