Zabezpieczenie schronienia

Zabezpieczenie schronienia

Informacja

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że podpisano Porozumienie pomiędzy Powiatem Lipskim a Gminą Miasta Radomia w sprawie wykonywania przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radomiu usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz Powiatu Lipskiego.

W/w Ośrodek zapewnia:

1. Schronienie na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach zgodnie z Indywidualnym Programem Wsparcia;
2. Ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
3. Wsparcie i pomoc psychologiczną, pedagogiczną, prawną, terapeutyczną i socjalną.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. Malczewskiego 20 B
26-600 Radom
Tel.: 048 362-27-45
Tel.: 048 362-54-61

Telefon zaufania: 192-88 - codziennie w godzinach 8.00 - 21.00

osrodek@tpd.radom.pl

pomoc@tpd.radom.pl

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2023-11-07 08:58:31 | Data modyfikacji: 2023-11-07 09:08:21.

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku informuje, że podpisano Porozumienie pomiędzy Powiatem Lipskim a Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Społecznej Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach na zapewnienie bezpiecznego schronienia dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej w szczególności dotkniętych przemocą w rodzinie z terenu powiatu lipskiego skierowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku. W/w Ośrodek zapewnia:

  1. Schronienie na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach;
  2. Ochronę przed osobą stosującą przemoc w rodzinie;
  3. Wsparcie i pomoc psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną i socjalną.

 

Adres ośrodka:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach
ul. 11 Listopada 12, 39-432 Gorzyce

telefon całodobowy: 15 836 28 69 wew. 110
email: sowgorzyce@onet.eu

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-03 11:21:42 | Data modyfikacji: 2022-11-03 11:41:37.

Informacja
dotycząca kierowania do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach

 

Komplet dokumentów w celu skierowania osoby/osób do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży § 5 ( Dz.U. z 2022 r. poz. 150).

Osoba ubiegająca się o skierowanie do Domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące umieszczenia w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży uzyskać można pod numerem tel. 48 378 10 11 lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko

Niezbędne dokumenty, które należy przedłożyć:

  1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu; wniosek w załączeniu;
  2. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu;
  3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu; zaświadczenie w załączeniu;
  4. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka;
  5. Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
  6. Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w domu;
  7. Postanowienie Sądu o umieszczeniu w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach (Postanowienie jest konieczne w przypadku dziewcząt niepełnoletnich).


Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach:

https://ddmlabunie.pl/

Adres: ul. Osiedlowa 7, 22-437 Łabunie
Telefon: (84) 611 30 27
Telefon całodobowy: (84) 611 39 24
E-mail: poczta@ddmlabunie.pl ddm.labunie@vp.pl

 

Załączniki:

Wniosek o skierowanie do Domu.

Zaświadczenie lekarskie.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2022-11-02 14:05:16 | Data modyfikacji: 2022-11-05 20:58:13.

Zabezpieczenie schronienia


Mając na uwadze zapisy art. 19 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) do zadań własnych powiatu należy m.in. prowadzenie powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, w związku z powyższym informujemy, że podpisano umowę pomiędzy Powiatem Lipskim a Powiatem Zamojskim na realizację usług w ramach ww. zadania. Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Łabuniach prowadzony jest zgodnie ze standardami określonymi w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.


W przypadku konieczności udzielenia schronienia mieszkańcom z terenu Powiatu Lipskiego prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.


Procedura zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. Nr 43, poz.417 i 418):


Osoba ubiegająca się o skierowanie do domu dla Matek z małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Ośrodek kompletuje dokumenty:

 - wniosek osoby ubiegającej się o przyjęcie,
 - wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 - zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do umieszczenia w domu,
 - skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
 - orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności jeżeli takie jest wydane.
 - opinię ośrodka zawierającą uzasadnienie pobytu w domu.

W terminie 14 dni i przekazuje je do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku. Dokumenty zostaną przesłane do Starosty Powiatu Zamojskiego, który wydaje decyzję o skierowaniu do domu.

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2021-07-29 23:23:27 | Data modyfikacji: 2022-11-05 20:58:13.
Data wprowadzenia: 2021-07-29 23:23:27
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl