Zamówienia publicznie

Zamówienia publicznie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI
SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

 

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach Zamawiającego z numerem PCPR.RPOWM.4106.3.2017
I.NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
Powiat Lipski -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko
tel./fax: /48/3781011, e-mail:pcprlipsko@op.pl
NIP:8111560172 REGON 671953393
II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu, w ramach realizacji projektu: ,,Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tj.:
Ww. projektem zostanie objętych 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pochodzących z następujących grup:
Grupa 1 – osoby z niepełnosprawnością – 13 osób
Grupa 2 - osoby przebywające w pieczy zastępczej – 11 osób, zgodnie z opracowaną szczegółową diagnozą potrzeb w tym predyspozycji zawodowych poszczególnych osób w tym:
Część I - Ścieżka wsparcia dla 13 osób z niepełnosprawnościami w ramach której zostaną przeprowadzone następujące kursy zawodowe:
Kurs zawodowy – siostra PCK/Opiekun osób starszych dla 5 osób;
Kurs zawodowy – palacz kotłów centralnego ogrzewania dla 5 osób;
Kurs zawodowy – operator wózka widłowego dla 3 osób;
Część II – Ścieżka wsparcia dla wychowanków pieczy w ramach której zostanie przeprowadzony:
Trening kompetencji społecznych dla 11 osób;
Trening efektywnego uczenia dla 11 osób
Kursy zawodowe dla 7 wychowanków w tym:
Kurs zawodowy – operator wózka widłowego dla 2 osób;
Kurs zawodowy – prawo jazdy kat. B dla 2 osób;
Kurs zawodowy – kosmetyczny z elementami wizażu dla 2 osób;
Kurs zawodowy – wizażu dla 1 osoba;

III.OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV):
80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe80.57.00.00 – 0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.80.53.00.00 – 8 – usługi szkolenia zawodowego80.41.12.00-0 – usługi szkół nauki jazdy80.41.11.00-9 – usługi w zakresie egzaminowania na prawo jazdy
IV.PODSTAWA PRAWNA OPOSTĘPOWANIA.
Do przedmiotowego postępowania zastosowano art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. a 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
V.DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.07.2017 r
VI.INFORMACJA O OFERTACH: liczba otrzymanych ofert 1
VII.NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA.
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Centrum Kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27 – 300 Lipsko
VIII.INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
Cena wybranej oferty/ wartość umowy Cena oferowana: 47 436,00 PLN brutto w tym:
Kurs zawodowy – siostra PCK/opiekun osób starszych dla osób z niepełnosprawnościami – 12 940,00 PLN
Kurs zawodowy – palacz kotłów centralnego ogrzewania dla osób z niepełnosprawnościami – 7 100,00 PLN
Kurs zawodowy – opiekun wózka widłowego dla osób z niepełnosprawnościami – 4 740,00 PLN
Trening kompetencji społecznych wychowanków pieczy - 2 398,00 PLN
Trening efektywnego uczenia się wychowanków pieczy – 2 398,00 PLN
Kurs zawodowy operator wózka widłowego dla wychowanków pieczy – 3 160,00
Kurs zawodowy prawa jazdy kat. B dla wychowanków pieczy - 5 800,00 PLN
Kurs zawodowy kosmetyczny z elementami wizażu dla wychowanków pieczy – 5 800,00 PLN
Kurs zawodowy wizażu dla wychowanków pieczy – 3 100,00 PLN

Z poważaniem Dyrektor PCPR
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-07-05 09:44:15 | Data modyfikacji: 2017-07-05 09:45:06.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Lipsko, dnia 26.06.2017 r.

PCPR.RPOWM.4106.3.2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Nazwa zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu, w ramach realizacji projektu: ,,Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Zamawiający:Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lipsku przy ul. Iłżeckiej 6, 27-300 Lipsko działając na mocy Rozdziału IX pkt 5 Instrukcji dla Wykonawców, stanowiącej Zał. nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Centrum kształcenia Zawodowego w Lipsku, ul. Zwoleńska 14, 27-300 Lipsko
Cena oferowana: 47 436,00 PLN brutto w tym:
Kurs zawodowy – siostra PCK/opiekun osób starszych dla osób z niepełnosprawnościami – 12 940,00 PLN
Kurs zawodowy – palacz kotłów centralnego ogrzewania dla osób z niepełnosprawnościami – 7 100,00 PLN
Kurs zawodowy – opiekun wózka widłowegodla osób z niepełnosprawnościami – 4 740,00 PLN
Trening kompetencji społecznychwychowanków pieczy - 2 398,00 PLN
Trening efektywnego uczenia się wychowanków pieczy – 2 398,00 PLN
Kurs zawodowy operator wózka widłowego dla wychowanków pieczy – 3 160,00
Kurs zawodowy prawa jazdy kat. B dla wychowanków pieczy 5 800,00 PLN
Kurs zawodowy kosmetyczny z elementami wizażu dla wychowanków pieczy – 5 800,00 PLN
Kurs zawodowy wizażu dla wychowanków pieczy – 3 100,00 PLN
Doświadczenie Wykonawcy:powyżej 4 usługi wykazane na zał. nr 5 do oferty

Uzasadnienie wyboru: W prowadzonym postępowaniu w oparciu o zapisy art. 138oustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) została złożona tylko jedna oferta, która otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 pkt, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale VIII pkt 5 Instrukcji dla Wykonawców.

Informacja o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni.

Zamawiający informuje, że z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca.

Informacja o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu

 

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-26 12:30:46 | Data modyfikacji: 2017-07-05 09:45:06.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE O
WARTOŚCI PONIŻEJ 750 000 EURO, DO których
zastosowanie mają przepisyart.138o ustawy z dnia
29 stycznia2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.U z 2015 r. poz.2164 ze zm.)

Sygnatura postępowania: PCPR.RPOWM.4106.3.2017


CPV:
80.50.00.00 – 9 usługi szkoleniowe
80.57.00.00 – 0 – usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego.
80.53.00.00 – 8 – usługi szkolenia zawodowego
80.41.12.00-0 – usługi szkół nauki jazdy
80.41.11.00-9 – usługi w zakresie egzaminowania na prawo jazdy

 

 


Zatwierdzone przez;
Barbarę Kosanowską
Dyrektora PCPR w Lipsku
Dnia 14.06.2017 r.

 

I. NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:
Powiat Lipski -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipskotel./fax: /48/3781011
/>e-mail:pcprlipsko@op.pl />II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu, w ramach realizacji projektu: ,,Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tj:
2. Ww. projektem zostanie objętych 20 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pochodzących z następujących grup:
Grupa 1 – osoby z niepełnosprawnością – 13 osób
Grupa 2 - osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w tym rodziny zastępcze – 7 osób, zgodnie z opracowaną szczegółową diagnozą potrzeb w tym predyspozycji zawodowych poszczególnych osób w tym:
3. Część I - Ścieżka wsparcia dla 13 osób z niepełnosprawnościami w ramach której zostaną przeprowadzone następujące kursy zawodowe:
1. Kurs zawodowy – siostra PCK/Opiekun osób starszych dla 5 osób;
2. Kurs zawodowy – palacz kotłów centralnego ogrzewania dla 5 osób;
3. Kurs zawodowy – operator wózka widłowego dla 3 osób;
4. Część II – Ścieżka wsparcia dla 7 wychowanków pieczy w ramach której zostanie przeprowadzony:
1. Trening kompetencji społecznych dla 11 osób;
2. Trening efektywnego uczenia dla 11 osób
3. Kursy zawodowe w tym:
1) Kurs zawodowy – operator wózka widłowego dla 2 osób;
2) Kurs zawodowy – prawo jazdy kat. B dla 2 osób
3) Kurs zawodowy – kosmetyczny z elementami wizażu dla 2 osób
4) Kurs zawodowy – wizażu dla 1 osób;
5. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz wzór umowy – stanowiący załącznik nr 8 do Ogłoszenia.
III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, sekretariat
2. Zamawiający odnotuje kolejny numer oferty, dzień i godzinę jej otrzymania.
3. Datą złożenia oferty jest termin, w którym oferta znajdzie się u Zamawiającego.
4. W przypadku wysłania oferty drogą pocztową, kurierem, jako termin złożenia oferty Zamawiający uzna termin, w którym oferta znalazła się w posiadaniu Zamawiającego.
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.
6. Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2017 r. godz. 10;00
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.06.2017 r o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego : Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko,

IV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY.
Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty są:
Cena – 60%
Doświadczenie Wykonawcy – 40%

V. INFORMACJE DODATKOWE.
1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa, zgodnie z Istotnymi Postanowieniami Umowy, stanowiącymi załącznik nr 8 do Ogłoszenia
2. Warunki płatności:
Zamawiający dokonuje płatności na podstawie dokumentów księgowych, wystawionych z co najmniej 30 – dniowym terminem płatności (dni kalendarzowe) liczonym od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionego dokumentu księgowego, Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez uwag przez Strony protokół odbioru.
3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

Zał. 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf

Zał. 2 - Instrukcja dla wykonawców.pdf

Zał. 3 - Formularz ofertowy.pdf

Zał. 4 - Wykaz usług - na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.pdf

Zał. 5 - Wykaz usług - w zakresie kryterium oceny ofert.pdf

Zał. 6 - Oświadczenie wykonawcy.pdf

Zał. 7 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA.pdf

Zał. 8 - Projekt umowy.pdf

Zał. 9 - Protokół odbioru umowy.pdf

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-14 15:13:10 | Data modyfikacji: 2017-06-14 15:19:35.
Uchwała Nr LXXX/143/2017 Zarządu Powiatu w
Lipsku z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie
unieważnienia otwartego konkursu ofert na
realizację zadania publicznego z zakresu usług
aktywnej integracji o charakterze zawodowym w
ramach projektu "Skuteczna aktywizacja w powiecie
lipskim" realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Lipsku...

http://www.lipski.bip.info.pl/dokument.php?iddok=3505&str=1

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:47:24 | Data modyfikacji: 2017-06-14 15:19:35.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:15:58 | Data modyfikacji: 2017-06-14 15:19:35.
Wykaz ofert, które wpłynęły
 
wykaz ofert które wpłyneły.pdf

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-25 11:14:48 | Data modyfikacji: 2017-06-14 15:19:35.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

efs

Lipsko, dnia 18.04.2017r.


PCPR.RPOWM.4106.2.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku, ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko, informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne – prowadzonym zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) na : świadczenie usług szkoleniowych, dotyczących aktywizacji edukacyjnej i społecznej dla uczestników zamieszkałych na terenie powiatu lipskiego w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, została wybrana oferta złożona przez: FIRMĘ B-CONSULTING Bartłomiej Gębarowski z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Malczewskiego 11 lok 49, 35-114 Rzeszów, uzyskując maksymalną ilość punktów – 100,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
W prowadzonym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta oznaczona nr 1, spełniająca warunki udziału w postępowaniu wymagane przez Zamawiającego oraz Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie złożonych dokumentów.


Z poważaniem
Dyrektor PCPR
Henryka Barbara Kosanowska

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Autor: Henryka Barbara Kosanowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 07:54:35 | Data modyfikacji: 2017-06-14 15:19:35.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługi społeczne i
inne szczególne usługi

efs

 

Lipsko , dnia 07.04. 2017 r.

PCPR.RPOWM.4106.2.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


na usługi społeczne i inne szczególne usługi
przedmiotem których jest: Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim”, projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa, adres i punkty kontaktowe:
Powiat Lipski -Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko
tel./fax: /48/3781011
/>e-mail:pcprlipsko@op.pl />Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00.do 15.00
II. ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art.138o ustawy z z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r.poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2. Do postępowania mają zastosowanie przepisy art.138o ust. 2 – 4 ustawy, w pozostałym zakresie ustawy nie stosuje się.
3. Zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dotyczących aktywizacji edukacyjnej i społecznej dla uczestników zamieszkałych na terenie powiatu lipskiego w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Skuteczna aktywizacja w powiecie lipskim” tj:
Zadanie nr 1 – Trening Kompetencji Osobistych dla Grupy 1 – 22 osobowej
Zadanie nr 2 – Trening Kompetencji Społecznych dla Grupy 1 - 22 osobowej
Zadanie nr 3 – Wyjazd Zespół Ćwiczeń Psychoruchowych dla Grupy 1 22 osoby niepełnosprawne
Zadanie nr 4 – Wyjazd Survivalowy dla Grupy 2 - 11 osobowej
2. Wymagania w zakresie zorganizowania usług szkoleniowych:
1) Wykonawca zapewni trenera/doradcę o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu w ramach danej tematyki zajęć/szkoleń/warsztatów,


2) Liczba godzin dydaktycznych dziennie przypadających na 1 osobę uczestniczącą w szkoleniach nie może przekroczyć 8 (1 godz. dydaktyczna = 45 minut)
3) Wykonawca będzie zobowiązany prowadzić dzienniki zajęć, listy obecności, listy potwierdzające uzyskanie przez uczestników zajęć/szkoleń/warsztatów świadczeń właściwych dla danej jednostki szkoleniowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca sporządzi raport po wykonaniu usługi szkoleniowej i dostarczy Zamawiającemu.
4) Wykonawca wystawi na zakończenie zajęć/warsztatów/szkoleń zaświadczenia/certyfikaty o ich ukończeniu.
5) Wykonawca wyposaży uczestników w materiały szkoleniowe oraz materiały piśmienne zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do ogłoszenia a przekazane materiały szkoleniowe muszą być opatrzone logotypem Unii Europejskiej z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logotypem Regionalnego Programu Operacyjnego Mazowsze oraz informacją o współfinansowaniu zajęć/szkoleń/warsztatów ze środków Unii Europejskiej, użyte logotypy i sformułowania muszą być zgodne z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów., jeden egzemplarz Wykonawca przekaże Zamawiającemu w dniu podpisania umowy.
3. Szczegółowy opis, zakres i warunki realizacji zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) – stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz wzór umowy – stanowiący załącznik nr 5 do Ogłoszenia.
4. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
80500000-9 – Usługi szkoleniowe
80570000-0 – usługi w dziedzinie rozwoju osobistego
80510000-2 usługi szkolenia specialistycznego

IV. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Zadanie nr 1 – Trening Kompetencji Osobistych dla Grupy 1 do 30.04.2017 r. licząc od dnia zawarcia umowy
Zadanie nr 2 – Trening Kompetencji Społecznych dla Grupy 1 do 30.04.2017 r. licząc od dnia zawarcia umowy.
Zadanie nr 3 – Wyjazd Zespół Ćwiczeń Psychoruchowych dla Grupy 1 od 01.05.2017r.do 30.09.2017 r.
Zadanie nr 4 – Wyjazd Survivalowy dla Grupy 2 od01.07.2017 do 30.09.2017 r.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie następujących warunków udziału w postępowaniu:
1) posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
2) posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej;
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał posiadanie doświadczenia w organizacji usług szkoleniowych, zajęć, warsztatów, że przeprowadził należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej 3 usługi szkoleniowe w wymiarze:
Usługa szkoleniowa – co najmniej 1 dzień szkoleniowy każda, gdzie dzień szkoleniowy wynosił co najmniej 5 godz. dydaktycznych dla grupy co najmniej 10 osobowej;tj.: spośród 4 poniżej wskazanych zakresów;
 realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych;
 realizacji treningu kompetencji osobistych;
 realizacji zajęć survivalowych,
 realizacji zespołów ćwiczeń psychoruchowych,
Z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane należycie, dokumentami takimi mogą być referencje lub inne dokumenty wystawione przez odbiorcę usługi.
W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien wykazać co najmniej 3 usługi szkoleniowe spośród 4 zakresów wymienionych powyżej, przy czym Wykonawca może wykazać więcej zrealizowanych usług, poświadczonych dowodami, że były wykonane należycie, w zał. nr 4 ponieważ doświadczenie Wykonawcy stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
2. Wykonawca wraz z ofertą złoży:
1) wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej
2) wypełniony formularz ofertowy zał. nr 2;
3) zał. nr 3 potwierdzający spełnienie warunku zdolności technicznej lub zawodowej z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia
4) zał. nr 4 wykaz usług , niezbędny do oceny złożonych ofert jako kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”
5) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
VI. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZANIA OFERT.
1. Ofertę należy sporządzić w jednym egzemplarzu, w języku polskim, na druku formularza ofertowego lub według wzoru tego druku, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, poprzez jego odpowiednie wypełnienie.
2. Treść oferty musi odpowiadać, wymaganiom określonym w Ogłoszeniu.
3. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej.
4. Do oferty należy załączyć dokumenty, o których mowa w rozdziale V pkt 2
5. Oferta, w miejscu określonym przez Zamawiającego- musi być opatrzona podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy (zaleca się opatrzenia podpisu pieczęcią imienną).
6. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej ,jeżeli uprawnienie osoby podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy nie wynika bezpośrednio z tego odpisu, dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.
7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być oryginałami albo kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę uprawnioną)
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą Wykonawcy, zaadresowanej do Zamawiającego na jego adres do korespondencji i opisanej następująco:

Nazwa(firma) Wykonawcy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku
Adres Wykonawcy ul. Iłżecka 6, 27 – 300 Lipsko
Postępowanie nr …………………..

Nie otwierać przed dniem 18.04.2017r. godz.: 10:15

10. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów lub wyjaśnienia treści oferty.
11. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku gdy:
1) Jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu;
2) Zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na zasadzie oczywistych omyłek rachunkowych bądź błędów rachunkowych;
3) Została złożona po wyznaczonym terminie;
4) Zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
5) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w Ogłoszeniu;
VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Lipsku, Sekretariat ul. Iłżecka 6, 27 – 300 Lipsko.
2. Termin składania ofert upływa w dniu 18.04.2017 godz. 10:00
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: 18.04.2017r.. godz.: 10:15 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku.
VIII. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami muszą być złożone w formie pisemnej.
3. Adres Zamawiającego do korespondencji, nr faksu oraz adres e-mail zawiera pkt 1 Ogłoszenia.
4. W przypadku dokumentów lub informacji przekazanych faksem lub drogą elektroniczną każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, Zamawiający udzieli wyjaśnienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego - pcprlipsko.samorzad.pl

IX. KRYTERIA OCENY OFERT.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena oferty - 60% wagi
Zamawiający dokona oceny na podstawie zaoferowanej przez Wykonawcę ceny oferty brutto w PLN podanej w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do Ogłoszenia
2) Doświadczenie Wykonawcy – 40%
Zamawiający dokona oceny na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym według wzoru stanowiącego Zał. nr 4 do Zaproszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług .Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta Wykonawcy, który wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zrealizował należycie największą liczbę szkoleń o tematyce odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
2. Punkty za kryterium „Cena oferty” zostaną przyznane według wzoru:
P(c) = (Cn : Co) x 60
gdzie:
P(c)- ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty”
Cn – najniższa zaoferowana cena w PLN brutto spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Co – cena brutto w PLN ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać oferta za kryterium „Cena oferty” wynosi 60 pkt.
3. Punkty za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” zostaną przyznane według wzoru:
P(d) = D(o) : D(n) x 40
gdzie:
P(d)- ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Doświadczenie Wykonawcy”
D(o) – liczba usług w ofercie ocenianej
D(n) – największa liczba usług spośród wszystkich ofert
Maksymalna ilość punktów jaką można otrzymać oferta za kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” wynosi 40 pkt.
4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów obliczoną według wzoru:
P = P(c) + P(d)
5. Zamawiający oceniał będzie złożone oferty wyłącznie w oparciu o wskazane powyżej kryteria.
6. Maksymalną ilość punktów, jaką może osiągnąć oferta po przeliczeniu ilości punktów przyznanych za kryteria wynosi 100 pkt.
7. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
8. Jeżeli nie można będzie wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
X.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Cenę należy wykazać w formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 2do Ogłoszenia.
2. Wykonawca poda łączną cenę ryczałtową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz ceny za zrealizowanie poszczególnych zadań i wchodzących w nich składowych z przeliczeniem kosztu wykonania usługi na jednego uczestnika projektu w odpowiedniej części tabeli Formularza ofertowego stanowiącego zał. nr 2 do ogłoszenia
3. Zamawiający zastrzega, że wskazane w zał. nr 1 do ogłoszenia liczby uczestników w poszczególnych zadaniach mogą ulec zmianie, faktyczna liczba uczestników zostanie przekazana Wykonawcy na 3 dni przed planowanym szkoleniem, a rozliczenie nastąpi na podstawie cen jednostkowych poszczególnych szkoleń podanych w ofercie i liczby osób, które Zamawiający skieruje na poszczególne szkolenia.
4. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia ( koszty wynagrodzenia osób, które będą wykonywać zamówienie, koszty przygotowania jednego kompletu materiałów szkoleniowych, należne podatki, koszty ubezpieczenia obowiązkowego, koszty wyżywienia, wynajem Sali i inne koszty jeżeli występują.)
5. Zamawiający wymaga aby wszystkie obliczenia dokonywane zostały z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku – zaokrąglenia należy dokonywać zgodnie z zasadami matematycznymi ( decyduje trzecia cyfra po przecinku)
6. Cena musi być wyrażona w zł. polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
7. Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym o złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, jeżeli zaoferowana cena oferty lub jej istotne części składowe wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów.
8. Zamawiający poprawi w treści oferty oczywiste omyłki pisarskie lub rachunkowe zawiadamiając o tym Wykonawcę.
XI. POSTANOWIENIA ZWIĄZANE Z PODPISANIEM UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO I INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający przekazuje do wiadomości Wykonawców projekt umowy – Załączniki Nr5 do Ogłoszenia
2. Wykonawca może nanieść parafkę akceptując projekt umowy załączony do Ogłoszenia na ostatniej stronie i załączyć niniejszy projekt do oferty albo ograniczyć się do oświadczenia odnoszącego się do treści umowy zawartego w formularzu ofertowym.
3. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba Zamawiającego. Umowa może być przesłana do podpisu
Wykonawcy (kurierem) lub przedstawiona do podpisu w siedzibie Zamawiającego w zależności od
ustaleń dokonanych przez strony.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do niezwłocznego odesłania jej kurierem do Zamawiającego (na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku ul. Iłżecka 6, 27-300 Lipsko),jednak nie później niż w ciągu 5 dni od daty jej otrzymania.
5. Jeżeli Wykonawca którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,

ROZDZIAŁ XII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Wykonawcom w toku postępowania nie przysługują środki ochrony prawnej.
ROZDZIAŁ XII. INFORMACJE DODATKOWE
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia przed upływem terminu składania ofert.
2. .O wynikach wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną lub faksem
3. Wykaz załączników do niniejszego ogłoszenia:
Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – wykaz usług jako spełnienie warunku udziału w postępowaniu;
Załącznik nr 4 – wykaz usług dodatkowych, stanowiących podstawę do oceny ofert
Załącznik nr 5 – projekt umowy;

Zał nr 1 Opis przedmiotu zamowienia - Lip.doc

Zał nr 2 oferta Lip.doc

Zał nr 3 lip.doc

zał nr 4 lip.doc

Zał nr 5 projekt umowy lip.doc

 

Opublikowane przez: Administrator BIP | Data wprowadzenia: 2017-04-07 11:56:34 | Data modyfikacji: 2017-04-07 12:04:30.
Data wprowadzenia: 2017-04-07 11:56:34
Data modyfikacji: 2017-04-07 12:04:30
Opublikowane przez: Administrator BIP
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
PCPR w Lipsku
ul. Iłżecka 6
27-300 Lipsko
Kierownik Jednostki
Koryna Kucharczyk
Kontakt:
Tel: (48 ) 378-10-11
Fax: (48) 378-10-11
e-mail: pcprlipsko@op.pl